Preasfințitul Iustin Sigheteanul:

”Preoții să se pună în fruntea credincioșilor și de la Biserică direct la vot în haină Preoțescă și sa-l votați pe cel care este al nostru, un creştin ortodox, care îşi face semnul Sfintei Cruci”

 

627x0[1]

ARHIEREUL Maramureșului, pentru PONTA: Votați-l pe al nostru, trebuie să fie CREȘTIN!

PS Iustin Sigheteanu, episcop vicar al Maramureşului şi Sătmarului, i-a îndemnat pe credincioşii din judeţele Satu Mare şi Maramureş, să se prezinte duminică la urne şi să voteze în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pe cel pe care l-a definit ca fiind „al nostru, un creştin ortodox, care îşi face semnul Sfintei Cruci”. ”Preoții să se pună în fruntea credincioșilor și de la Biserică direct la vot în haină Preoțescă”

Părintelui Marcu Manolis : Atitudinea ortodocșilor față de eretici*

”De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3: 10-11).

images[3]Sfânta noastră Biserică, binecredincioși creștini, a sărbătorit ieri sfânta pomenire a Sfinților slăviților și de Dumnezeu purtătorilor Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care a osândit cumplita erezie a iconoclaștilor. După cum se știe din istoria bisericească, iconoclaștii batjocoreau, blasfemiau, călcau în picioare și ardeau sfintele icoane, pentru că tăgăduiau cinstirea lor. Erezia iconoclasmului a tulburat Biserica lui Hristos vreme de aproape 150 de ani (726-843). Dacă ar fi biruit facțiunea iconoclaștilor care se sprijinea pe marea putere a împăraților bizantini, ar fi continuat fără nici o piedică, așa cum a arătat Sfântul Theodor Studitul, ”preanedumnezeiasca răsturnare a tuturor lucrurilor”.

Dar nu a biruit, căci în favoarea cinstirii sfintelor icoane și, îndeobște, a preacinstitei Tradiții au dat marea luptă marii luptători ai acesteia, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, care a fost și președintele Sinodului VII Ecumenic, Sfântul Metodie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, și alții, și au făcut-o trofeu al biruinței veșnice a Ortodoxiei.

Facțiunea eretică și întunecată a iconoclaștilor a fost condamnată de Biserică și Ortodoxia a biruit încă o dată. Eretici însă apar în orice epocă. Ortodoxia este și astăzi amenințată de ereziile contemporane. Care trebuie să fie atitudinea noastră, a ortodocșilor, față de eretici?

I. ”De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3: 10-11).

Acest cuvânt insuflat de Dumnezeu al Apostolului Pavel, pe care l-am auzit la pericopa apostolică de ieri, definește atitudinea noastră, a ortodocșilor, față de toți ereticii epocii noastre. Sfântul Nicodim Aghioritul, tâlcuind acest pasaj scrie: ”… aici, Pavel ne spune ca după prima și a doua mustrare să-l lăsăm pe omul eretic și să nu îi mai vorbim, în timp ce în Epistola către Timotei spune să îi mustri cu blândețe pe potrivnici, poate că Dumnezeu vrea să le dea pocăință? Căci spune în felul acesta: Certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, că doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului ( II Timotei 2:25); și noi răspundem că acolo Apostolul vorbește despre cei de la care există nădejde de îndreptare; aici însă vorbește despre ereticul neîndreptat și nevindecat, care este și singur de sine osândit, adică fără cuvânt de apărare și pentru aceasta creștinii trebuie să se îndepărteze de el”.

Dar cine este acest eretic pe care trebuie să îl părăsim după prima și a doua mustrare, cum se definește el? Eretic se numește cel care îmbrățișează învățături eretice și nu crede în întregul ei în învățătura Bisericii ortodoxe, pe care ne-a predat-o Domnul nostru Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli, prin Sinoadele Ecumenice și prin Părinții și Învățătorii de Dumnezeu purtători ai lumii. Preasfințitul Patriarh al Constantinopolului, Tarasie, în primul document al Sinodului VII Ecumenic, spune că: ”a păcătui față de dogme, indiferent dacă sunt mici sau mari, același lucru este, căci în ambele cazuri este încălcată legea lui Dumnezeu”. Și Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, scriind către Papa Romei Nicolae, subliniază că: ”căci, într-adevăr, este necesar să păzim toate cele comune, și înainte de toate să păzim cele ale credinței. În această privință, și o mică abatere de la credință înseamnă a săvârși păcat de moarte”. Există deosebire, remarcă Sfântul Nicodim Aghioritul, ”între eretici și necredincioși, de vreme ce ereticii nu cugetă drept cele ale creștinilor, în timp ce necredincioșii nu primesc deloc iconomia Întrupării lui Dumnezeu Cuvântul”.

Eretici contemporani sunt în Apus papistașii (sau latinii) și protestanții și mulți alți rătăciți risipiți în toată lumea. Milenariștii sau Iehoviștii nici măcar nu trebuie numiți creștini, pentru că ei resping toate dumnezeieștile dogme ale Bisericii Ortodoxe. Protestanții, în afară de multe alte erezii ale lor, resping și cinstirea Sfinților și se dovedesc a fi iconoclaștii contemporani. Latinii, după cum se știe, au falsificat Simbolul de Credință și au căzut în multe erezii, pentru că în locul Sfintelor Sinoade Ecumenice l-au așezat pe ereticul Papă pe care îl consideră infailibil. Preaînțeleptul învățător al neamului nostru, Evghenie Vúlgaris, într-o epistolă a lui în care îi înfierează pe latini, scrie între altele și următoarele despre erezia papistașă a lui Filioque: ”Credincioșilor în chip limpede li se propovăduiește că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, în timp ce acești îngeri ai întunericului propovăduiesc că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul (Filioque). Primul Sinod Ecumenic teologhisește în Simbolul Credinței că Duhul de la Tatăl purcede, în timp ce această adunare a vicleninzilor spune blasfemii cum că Duhul ar purcede de la Tatăl și de la Fiul. Sinodul însă îi anatemizează pe toți cei care îndrăznesc să adauge până și cel mai mic lucru la acest Simbol. Aceștia însă, fără de rușine, după Persoana Tatălui vor să așeze și Persoana Fiului și Cuvântului ca purcezătoare a Duhului. Părinții de Dumnezeu purtători într-un glas cu acest Duh Sfânt învață limpede că unica [sursă și] cauză [a dumnezeirii] este Tatăl; și acești noi așa-ziși Părinți, corectându-i pe Părinții din vechime, afirmă că nu doar Tatăl este cauza [dumnezeirii], ci și Fiul. Părinții spun că singurul principiu și singura cauză și izvor al Dumnezeirii este Tatăl; membrii acestei facțiuni eretice spun că Duhul purcede și din Fiul”. Și, după ce în continuare enumeră mulțimea ereziilor papistașilor, scrie următoarele: ”Cine poate să le numere exact pe toate? Dar totuși, și din acestea fiecare își poate da seama cât de mult i-a orbit pe cei perfizi duhul inovației și al modernismului. Așadar, fraților, aceștia sunt călăuze oarbe, nu îi urmați, ca să nu cădeți în groapa inovației și a ereziei…”.

Caracteristica principală a tuturor ereticilor este că așează rațiunea lor limitată și înșelată, adică raționalismul lor, mai presus de dumnezeiescul Adevăr pe care l-a descoperit Însuși Domnul, l-au predat Apostolii și l-au propovăduit în toată lumea Părinții purtători de Dumnezeu prin Sinoadele Ecumenice.

Găsim, deci, noi azi un eretic contemporan, care face prozelitism și ne împinge să îmbrățișăm erezia lui? Nu are importanță dacă este protestant sau papistaș sau alt fel de eretic. Dacă îl iubim cu adevărat, trebuie să îl mustrăm, și prima și a doua oară, și să îl chemăm să se lepede de înșelarea ereziei sale și să se întoarcă la Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, adică la Biserica Ortodoxă. Dacă ereticul contemporan insistă în erezia lui, atunci este necesar să aplicăm porunca de Dumnezeu insuflată a Apostolului Pavel: ”De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3: 10-11). Dacă nu îl părăsim pe ereticul pervertit care stăruie în erezia sa, există primejdia imediată de a fi și noi atrași în mrejele aducătoare de moarte ale ereziei lui.

Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază următoarele cu privire la atitudinea noastră față de eretici: ”Maica noastră comună (adică Biserica) nu haina și-a pierdut-o, ci pe fratele; l-a furat pe acesta diavolul și îl stăpânește acum în iudaism; îl cunoști pe cel ce a furat, îl cunoști pe hoț? M-ai văzut pe mine ca pe o făclie propovăduind cuvântul învățăturii și peste tot căutând și tăind [minciuna] și tu taci din gură și nu o osândești? Cum de nu te socotește pe tine Biserica printre ultimii dintre vrăjmași ai ei și ca pe un întinat și cum te nu îți poartă război?”. Sfântul Ioan Gură de Aur cere, cu alte cuvinte, colaborarea cu episcopul și susținerea acestuia din partea poporului credincios al lui Dumnezeu, ca să îi scape pe frații noștri pe care i-au furat ereticii.

Astăzi, vrăjmașul este viclean. Nu ni se înfățișează ca lup, ca dușman, ci ca frate al nostru întru Hristos.

II. În epoca noastră circulă teoriile ecumeniștilor, care pentru Ortodoxie sunt distrugătoare și bulversante. Ecumeniștii, nici mai mult, nici mai puțin, îi cheamă pe ortodocși să aibă relații de prietenie și să îi frecventeze tacit pe ereticii protestanți și papistași, ei înșiși [ecumeniștii] rugându-se cu ereticii, deși este bine știut că rugăciunea împreună cu ereticii este condamnată categoric și foarte aspru de dumnezeieștile și sfintele canoane ale Bisericii[1]. Însă atitudinea noastră, a ortodocșilor, față de ereticii contemporani ai Apusului nu este stabilită de teoriile dubioase și antiortodoxe ale ecumeniștilor, ci de dumnezeiasca învățătură a Domnului, așa cum a fost ea păstrată de Sfinții Apostoli și de Părinții Bisericii cei de Dumnezeu purtători ai Bisericii.

Domnul îi caracterizează, fără excepție, pe toți ereticii drept proroci mincinoși și lupi în piei de oaie și răpitori: ”Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinafară sunt lupi răpitori” (Matei 7:15). Bunul Păstor, Care Și-a jertfit pe Cruce viața neprețuită pentru oile Sale cuvântătoare, ne cere o neadormită luare aminte, trezvie, iar nu o comunicare sterilă cu lupii în piei de oaie ai ereziei. Doar păstorii năimiți pot nesocoti primejdia pe care o presupun relațiile ortodocșilor cu ereticii contemporani ai Apusului. Vai de păstorul care îngăduie prietenia liberă dintre lupi și oi!

Drept ”lupi îngrozitori” îi caracterizează pe eretici Apostolul Pavel: ”Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei” (Fapte 20: 29-30). O atenție neadormită față de eretici recomandă și Apostolul Pavel, iar nu comunicare fără nici o grijă cu ei. Pentru Apostolul corifeu, toți ereticii fără excepție sunt lupi îngrozitori, cărora nu le este milă de turma cuvântătoare a lui Hristos, ci o sfâșie. Apostolul Pavel îi mai numește lupi necurați și blasfemiatori, lucrători răi, care în loc să zidească, dărâmă; oameni care provoacă sminteli și dezbinări, amăgind inima oamenilor simpli, ”depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase” (I Timotei 6:20). Unii ca aceștia și-au propus ca scop exclusiv să o ducă ei bine pe seama acoliților lor ( I Timotei 4:2, Filipeni 3:2, I Timotei 6:20, Romani 16:17-18).

Apostolul Petru, de asemenea, scrie către creștini că se vor arăta printre ei proroci și învățători mincinoși, care cu multă abilitate și viclenie vor încerca să introducă și să răspândească erezii pierzătoare de suflet (II Petru 2:1-3). Încă mai categoric este Iuda, fratele Domnului. El îi numește ”batjocoritori”, oameni ”care umblă după poftele lor”, ”care nu au Duhul”, focar de infecție, ”nori fără apă” purtați de vânturi încolo și-ncoace, ”pomi tomnatici fără roade”, ”valuri sălbatice ale mării, care își spumegă rușinea lor” (Iuda 12, 13).

Așadar, pentru Sfinții Apostoli, toți ereticii fără deosebire sunt lupi îngrozitori, cărora nu le este milă de turma cea cuvântătoare a lui Hristos, ci doresc să o sfâșie. Ereticii falsifică Evanghelia, propovăduiesc o învățătură pervertită și se luptă să îi amăgească și pe credincioșii lui Hristos. Părinții de Dumnezeu purtători, dorind să păzească turma cea cuvântătoare, pe toți lupii în piei de oaie ai ereziei îi condamnau prin Sinoadele Ecumenice și îi alungau din dumnezeiasca stână a Bisericii.

Din mulțimea de Părinți care îi osândesc pe eretici, să îl ascultăm doar pe unul, pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, și să vedem cum îi caracterizează pe eretici: tâlhari, care mută hotarele veșnice așezate de Sfinții Părinți, vrăjmași, care fie pe față, fie în ascuns se luptă împotriva Sfintei lui Dumnezeu Biserici. Oameni fățarnici, care împiedică mântuirea credincioșilor, lucrători vicleni, vorbitori în deșert, născocitori de basme, vorbitori de monstruozități, gâlcevitori, șireți, ocărâtori, prefăcuți, turbați, exaltați și ieșiți din minți, obraznici împotriva bunei credinței și a binecredincioșilor, șerpi otrăvitori, oameni având cuget bolnav și iubitori de slavă, semeți, persoane insuflate de otrava necredinței, oameni care au o atitudine superficială, oameni care folosesc în chip batjocoritor terminologia dogmatică a credinței, învățători antihriști, blasfemiatori, învățători mincinoși, oameni care au guri deschise cu viclenie precum porțile iadului, ca să-i înghită pe oamenii care din naivitate vin la ei și îi ascultă, oameni al căror cuvânt este prostesc și plin de împuțiciune, goi de orice har, dogmatiști ai inovațiilor, mincinoși, dogmatiști necredincioși, purtători de jug străin, blestemați și stăpâniți de duhuri rele, bărbați suciți, interlocutori inoportuni, oameni care îi vatămă pe cei buni etc.

Un profesor universitar, comentând epitetele caracterizatoare de mai sus ale Sfântului Maxim despre eretici, observă următoarele: ”epitetele prin care Sfântul Maxim îi îmbăiază pe eretici sunt semnificative pentru sfânta lui patimă pentru adevăr și pentru sfânta lui mânie împotriva lucrării pierzătoare a ereziilor. Acestea vădesc sufletul sensibil al Sfântului, reacția lui incendiară împotriva blasfemierii celor sfinte și cuvioase ale credinței. Este expresia atitudinii lui dârze împotriva vrăjmașilor, de multe ori turbați și nemiloși, care multe răutăți și necuvioșii au săvârșit împotriva apărătorului și mărturisitorului eroic al credinței ortodoxe”.

* * *

Iubiții mei, noi, ortodocșii, am primit de la Părinții Sfinți și de Dumnezeu purtători și de la Sinoadele Ecumenice drept moștenire sfântă și neprețuită, credința ortodoxă, întreagă, nefalsificată și neatinsă, întocmai cum ne-a descoperit-o Hristos și cum au propovăduit-o Apostolii când au fost trimiși de Domnul să învețe toate neamurile de pe pământ. Astăzi însă circulă multe monede false venite de la ereticii Apusului. Dacă nu suntem cu luare aminte, există primejdia imediată să falsificăm aurul curat al Ortodoxiei amestecându-l cu metalele impure ale ereziilor contemporane.

Să rămânem, așadar, treji pe dumnezeiescul meterez al Ortodoxiei și să facem să se audă din nou, pretutindeni și totdeauna, trâmbița de biruință a Părinților de Dumnezeu purtători ai Sfântului Sinod VII Ecumenic: ”Așa cum Prorocii au văzut, așa cum Apostolii au învățat, așa cum Biserica a primit, așa cum Învățătorii au dogmatizat, așa cum întreaga lume [creștină] a împreună-glăsuit, așa cum Harul a strălucit, așa cum Adevărul a fost adeverit, așa cum minciuna s-a pierdut, așa cum Înțelepciunea a fost înfățișată cu îndrăzneală, așa cum Hristos a hotărât, astfel cugetăm, astfel glăsuim, astfel Îl propovăduim pe Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru… Aceasta este credința Apostolilor, aceasta este credința Părinților, aceasta este credința Ortodocșilor, aceasta este credința pe care creștinătatea a adeverit-o”.

Surse:

 Orthódoxos Týpos, nr. 2040, 10 octombrie 2014, p. 5.

Surse: http://www.realitatea.net/ponta-”Preoții să se pună în fruntea credincioșilor și de la Biserică direct la vot în haină Preoțescă și sa-l votați pe cel care este al nostru, un creştin ortodox, care îşi face semnul Sfintei Cruci”a-rasplatit-preo-ii-care-au-facut-campanie-pentru-el-imobile-gratuite-de-la-guvern_1567634.html

Traducere Tatiana Petrache (G.O.)

Graiul Ortodox

* Cuvântarea Părintelui Marcu Manolis ținută în sala Uniunii Ortodoxe Panelene pe data de 13.10.1975.

[1] Vezi scrierea Cuviosului Iustin Popovici, Ziarul Orthódoxos Týpos, nr. 235, 1 iunie 1975, ”Ca ortodocși, suntem mădulare ale lui Hristos”. ”Luând, deci, mădularele lui Hristos le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum!” (I Corinteni 6:15). Și noi exact asta facem prin legătura noastră ”organică” cu Consiliul Mondial al Bisericilor, care nu este altceva decât reînvierea idolatriei și antropolatriei atee”.

 Colegiului Medicilor.

CARDURILE DE SĂNĂTATE VOR DEVENI OBLIGATORII DOAR DUPĂ CE SE FINALIZEAZĂ DISTRIBUIREA ACESTORA.

Cardul de Sanatate va fi încorporat în Cardul de Identitate pentru a fi mai practic și ușor de controlat.

Vasile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor din Romania,

despre cardurile de sanatate:

Un card este un instrument periculos pentru societate

In cardurile de sănătate este menționat acceptul persoanei

ca donator de organe după moartea acesteia!

 

images[1]

Legat de acest subiect

Cardul de Sanatate va fi încorporat în Cardul de Identitate

Conferință – NOUL ACT DE IDENTITATE: BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE. Pireu 6 octombrie 2012

Conform AvocatNet.ro:

 „Nu toți asigurații au intrat în posesia cardului […] motiv pentru care cardul nu este folosit momentan. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a explicat […] pentru AvocatNet.ro că noile documente vor putea fi folosite de către asigurați și vor deveni obligatorii DOAR DUPĂ CE se finalizează distribuirea acestora și după ce vor fi achiziționate cititoarele de carduri de către furnizorii de servicii medicale.” [1]

Prin urmare, dacă nu se finalizează distribuirea, nu pot deveni obligatorii. Sau, altfel spus, refuzul lor de către cetăţeni este echivalent cu imposibilitatea obligativităţii lor. Cei ce îl primesc, și îl păstrează chiar fără a-l activa, de fapt consimt şi ajută la impunerea lor în mod obligatoriu pentru toţi.

Până în prezent acțiunea românilor a fost una activă, în limitele bunului simţ tipic românesc, în speranța că , în urma sesizărilor primite, forurile abilitate vor include în textul legii  dreptul la alternativă pentru cei care nu doresc astfel de acte din motive legale și  întemeiate.

Cu ocazia tuturor dezbaterilor organizate, asociații profesionale ale medicilor dar și asociații ale pacienților și-au manifestat dezacordul cu privire la introducerea acestui act.

Să nu uităm că în anul 2009, peste 1.000.000 de români au semnat împotriva introducerii în România a oricărui tip de document electronic. Este vorba despre campania de strângere de semnături organizată la îndemnul și binecuvintarea vrednicului de pomenire Părinte Justin Pârvu, campanie finalizată cu o întâmpinare oficială ” inregistrată sub numărul 18.720 la Registratura Generală a Administrației Prezidențiale, prin care se […] solicita organizarea unui Referendum național in problema actelor electronice.”  [2]

Un pas hotărât și eficient  a fost făcut în ultimele săptămâni de numeroși români care au decis să refuze și să returneze cardul de sănătate, FĂRĂ A-L ACTIVA la medicul de familie. Adică, fie au refuzat actul din start când poștașul s-a prezentat cu cardul la domiciliul asiguratului, fie l-au returnat neactivat, la Casa de Asigurări, în situația în care nu le-a fost înmânat personal.

Deși mass media este foarte reținută în a prezenta numărul real al cazurilor de refuz aflăm totuși că:

1. Multe mănăstiri din tară au refuzat cardul de sănătate (în ordine cronologică a apariției știrii):  Mănăstirea Dobru, Schiturile Cărbuna și Răchitel, Mănăstirile Putna, Sihăstria Putnei, Suceviţa, Buda şi Moldoviţa,Mănăstirile Paltin și Petru Vodă, Diaconești, Făgețel, Frăsinei, Bistrița Neamț, Popăuți, Zosin.[3]

2. BRAȘOV 9 OCTOMBRIE 2014- 20% din brasovenii găsiți la domiciliu refuză cardurile[4]

3. BACĂU, 29 SEPTEMBRIE 2014: „Aproximativ 1.000 de băcăuani au refuzat să intre în posesia cardului de sănătate” [5]

4. BOTOȘANI 21 OCTOMBRIE 2014 ” Zeci de carduri de sanatate au facut cale intoarsa la Casa de Asigurari din Botosani. “ [6]

5. GALAȚI 30 OCTOMBRIE 2014 „S-au returnat 2.514 carduri, dintre care 529 erau ale unor persoane decedate.” [7]

6. GORJ 27 OCTOMBRIE 2014, preşedintele CJAS Gorj precizează : “Am discutat cu cei de la Poştă şi au făcut o estimare, […] vor fi maxim 10.000 de carduri nedistribuite ” [8]

7. MARAMUREȘ 12 SEPTEMBRIE 2014: ”Asiguraţii au dreptul de a refuza cardul naţional de sănătate, care urmează să fie distribuit tuturor asiguraţilor până la sfârşitul anului […]. Dacă merg în sistemul de urgenţă, vor fi primiţi toţi pacienţii, indiferent dacă au sau nu card naţional de sănătate … După aceea, dacă este necesară internarea, iar pacientul este asigurat, dar nu are cardul la el, CAS […] va elibera o adeverinţă de asigurat şi se va proceda ca în momentul de faţă şi va beneficia de serviciile medicale. Nu înseamnă că dacă asiguratul nu are cardul în posesia sa, pentru că l-a pierdut de exemplu, noi întrerupem relaţia contractuală cu el” [9]

8. NEAMȚ 15 OCTOMBRIE 2014 : ” În primele zile de la distribuirea cardurilor de sănătate, poștașii din județul Neamț susțin că există asigurați care nu vor sa accepte cardurile de sănătate”[10].

  1. SĂLAJ 30 OCTOMBRIE 2014 La finalul campaniei de distribuire: Din cele 152.000 de carduri, 6.500 au fost returnate din diverse motive(refuzuri sau asigurati care nu au fost găsiți la domiciliu)[11].

10. SUCEAVA 30 OCTOMBRIE 2014 “Unii dintre beneficiari nu vor să-l primească“[12].

11. TIMIȘ 13 OCTOMBRIE 2014 “[…] exista destui lugojeni care refuză cardul” [13]

12. TULCEA 29 OCTOMBRIE 2014 – 5,5% din carduri au fost returnate Casei de Asigurări de Sănătate[14]

13. VRANCEA 05 SEPTEMBRIE 2014, ”[…] trei persoane au refuzat să primească aceste carduri,  invocând motive religioase. Pe site-ul http://www.petitieonline.com, zeci de vrânceni au semnat o petiție, potrivit căreia nu sunt de acord cu emiterea cardului de sănătate“. [15]
     VRANCEA 31 OCTOMBRIE 2014 reprezentanții CAS Vrancea se contrazic, afirmând că: „Singurele carduri returnate la CAS Vrancea au fost cele ale persoanelor decedate. Până în prezent, nu am avut carduri refuzate din motive religioase”.[16]
 
14.  Nu sunt de neglijat nici cele 2681 de semnături, la data de 5 noiembrie 2014, de pe http://www.petitieonline.com/petiie_impotriva_cardului_naional_de_sntate_cu_cip, care arată opinia unui segment de populație care are acces la internet și la acele site-uri care promovează petiția.

„CARDUL DE SĂNĂTATE –

EXPERIMENT INACCEPTABIL PE SUBIECȚI UMANI”

Opinii ale medicilor:

imagesNFWF0MCQ

1. Colegiul Medicilor din România : “cardul de sănătate constituie un experiment inacceptabil pe subiecți umani “

 Colegiul Medicilor consideră că “o concentrare a datelor medicale personale într-un card la care nu există certitudinea unor mijloace de siguranță înalt performante, care să nu permită accesarea lor de către persoane neautorizate, poate duce la grave atingeri ale drepturilor pacienților”. [17]

2. Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor din România: ”Cardurile de sănătate reprezintă o lipsă de protecție a informațiilor strict personale, iar dosarul patologic al pacientului nu trebuie trecut pe acestea” [18]. “Cardul de sănătate nu poate să aducă decât o birocratizare și mai gravă, o lipsă de protecție legată de informațiile strict personale care ar trebui să fie protejate”. [19]

“La nivel european, inclusiv Consiliul Europei a atras atenția că nu este bine să concentrăm datele și , mai mult, chiar există o declarație a Comitetului privind Drepturile Omului în care se spune că lupta împotriva corupției și terorismului nu trebuie să fie un motiv pentru care să facem abuz de informatii pe sisteme informatice, pentru că ele pot duce la o limitare a democrației și a libertății”, [20]a afirmat președintele CMR.

3. Medicii de familie consideră inscripţionarea cardurilor o activitate „birocra­tică, cronofagă şi inutilă”[21].

4. Mihail Moisescu, Patronatul Medicilor de Familie Gorj: ”Nu considerăm că aceste carduri sunt benefice pentru noi sau pentru pacient. […] Noi nu suntem interesaţi sub nicio formă de aceste carduri. […]Oricum, consultaţiile se fac fără carduri până la 1 ianuarie 2015 şi după aceea sperăm să se schimbe ministrul, Casa de Asigurări şi să vină cineva cu creier în cap, pentru că nu se poate. Ce fac oamenii care nu au prea multă carte cu PIN-ul, credeţi că oamenii în vârstă[…] au idee ce este PIN-ul şi îl vor ţine minte?! Ce se întâmplă cu cardul dacă se va pierde[…]? Răspunsul este simplu: este inutil “[22].

5. Medicul Filip Panait,din Bâra- județul Neamț a remis, exact în ziua în care Casa Națională de Sănătate începea distribuirea cardurilor electronice, un memoriu adresat Consiliului Suprem de Apărare al Țării. Acesta consideră cardul de sănătate “o trădare națională“ , iar sistemul electronic de sănătate ar fi „dosarul electronic al trădării naționale, al traficului de organe și de informații confidențiale către firmele farmaceutice transnaționale“. România este un nou „experiment […] fiind printre primele în care se implementează, în timp ce Germania, de exemplu, a refuzat introducerea acestor documente, tocmai din motivele enumerate” [23]

6. De amintit că zeci de medici din toată țara au înaintat un Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România[24] în care atrăgeau atenția asupra încălcării drepturilor pacienților și al Codului Deontologic al Medicilor prin acceptarea sistemului electronic medical și a cardului de sănătate, solicitând alternativă și pentru pacienți și pentru medici.

***

S-au făcut multiple demersuri către principalele instituții ale statului, acestea dovedindu-se (cu o singură excepție) incapabile de a furniza un răspuns argumentat și punctual la cererile exprimate (a se vedea și fotocopiile răspunsurilor postate pe site ApLR[25]).

 Alți cetățeni au inițiat demersuri individuale în instanță, în sensul solicitării unei alternative la cardul de sănătate și/sau la actul de identitate electronic , alternativă care să nu aibă mediu de stocare electronic.

 Şi în alte ţări s-a implementat cardul de sănătate electronic, dar nicăieri nu s-a impus obligativitatea lor, donarea de organe, baza de date online şi restul care decurg de aici, așa cum se întâmplă în România.

Să sperăm că românii  vor trece cu demnitate și discernământ prin această nouă încercare și prin cele care vor urma așa cum au reușit de nenumărate ori de-a lungul zbuciumatei lor istorii .

Să lăsăm copiilor noștri o moștenire  de care să nu ne fie rușine!

Vasile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, despre cardurile de sanatate:

Un card este un instrument periculos pentru societate

images[9]

Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România, consideră că un card „este un instrument periculos pentru societate“ şi că istoricul medical al pacienţilor nu trebuie să apară pe cardurile de sănătate, aceste date fiind confidenţiale şi putând fi utilizate împotriva cetăţenilor.

„Într-o ţară cu o democraţie formală cum e România, încare lumea a uitat tradiţia democratică, în care frica şi conflictul este modul de trai, un card este un instrument periculos pentru societate şi pentru democraţie, pentru că el nu e protejat şi politicienii noştri, decidenţii noştri nu au experienţa democraţiei. Poate fi utilizat împotriva cetăţeanului. Aşa cum acum toată lumea e ascultată şi apar stenograme şi se pot distruge vieţi, la fel şi cardul poate fi utilizat. El nu trebuie să cuprindă decât nume, prenume, faptul că a plătit sau nu, dar nu şi istoricul medical al pacienţilor, deoarece e o relaţie între medic şi pacient, şi nu între cel care plăteşte“, a declarat Vasile Astărăstoae.

Astărăstoae l-a dat drept exemplu pe dr.Vasile Cepoi, care a demisionat din Guvern pentru că Agenţia Naţională de Integritate a declarat că există suspiciuni asupra sa, informează Mediafax.

 „După o anchetă pe care a fãcut-o DNA, DLAF, toate organismele, i-au dat că nu există acea faptă, dar dr. Cepoi nu mai este ministru. (…) Era deja criminal de război, voiau să-l împuşte pe un om care avea competenţă şi ştia ce înseamnã sistemul. Nu mai e“, a precizat Astărăstoae.

În privinţa cardurilor de sănătate, Astărăstoae a spus că va face tot posibilul ca informaţiile medicale ale pacienţilor să nu apară pe carduri.

La nivel european, inclusiv Consiliul Europei a atras atenţia că nu este bine să concentrăm datele şi, mai mult chiar, există o declaraţie a Comitetului privind Drepturile Omului, în care se spune că lupta împotriva corupţiei şi terorismului nu trebuie să fie un motiv pentru care să facem abuz de informaţii pesisteme informatice, pentru că ele pot duce la o limitare a democraţiei şi a libertăţii“, a afirmat preşedintele CMR.

Părerea lui este despre cardurile de sănătate este faptul că trebuie să conţină doar informaţii care ţin de controlul financiar.

„Trebuie să conţină: nume, prenume, plăţile care s-au făcut, dacă pacientul e asigurat sau nu şi serviciile care au fost decontate”, a adăugat acesta, dând ca exemplu candidatura, în 1996, a „unei persoane dintr-un centru universitar“, iar în presă a apărut că fusese internat într-un spital de psihiatrie cu o depresie, când era student în anul III.

„Acea persoană s-a retras din cursă, alţii au luat concursul. Deci informaţiile medicale sunt periculoase“, a concluzionat el.

În ceea ce priveşte distribuitorii de carduri, preşedintele CMR a spus că aceştia nu ar trebui să fie medicii de familie, decât dacă ei doresc acest lucru.

Primele carduri electronice active au fost lansate de CNAS pe 19 decembrie 2012. Doi arădeni au fost aleşi aleator, însă nu le vor putea utiliza decât după ce toţi furnizorii de servicii medicale vor avea terminale de citire a cipurilor, asta întâmplându-se cel mai probabil din 2014.

Vasile Astarastoaie:

“Traficul de organe este un pericol mult

mai mare decat traficul de droguri”  

de la min 3,43

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (refuz transplantul)

(Decalratia http://www.orthros.eu/images/Various/EPM-SEF-Metamox/YpDilwsiArnMet.pdf)

Exactitatea informațiilor declarate prin prezenta pot fi verificate pe baza arhivei altor servicii (conform articolului 8, paragraful 4, Legea 1599/1986).

CĂTRE (1): Organizația Națională pentru Transplanturi – Secția de Promovare a Donațiilor de Țesuturi și Organe.

 Adresă… Tel…

Prenume, Nume…

Prenumele și numele tatălui…

Prenumele și numele mamei…

Data nașterii(2)  

Locul nașterii…

Numărul actului de identitate…

Telefon…

Domiciliu…

Fax…

Email…

 Pe proprie răspundere și cunoscând sancțiunile(3), prevăzute de dispozițiile paragrafului 6 al articolului 22 al Legii 1599/1986, declar că:

 În cazul morții nu doresc să îmi fie prelevate organele pentru transplant, nu permit nimănui (nici unei rude a mele, nici unui terț sau vreunui factor public sau privat), niciodată și pentru nici un motiv, să revoce această decizie a mea, de asemenea nu concesionez nimănui nici un drept asupra integrității mele trupești nici după moartea mea trupească.

 De asemenea, solicit să faceți cunoscută prezenta declarație tuturor factorilor de răspundere ai domeniului public și privat, care au legătură cu subiectul acesta ca unii ce sunt competenți pentru prelevarea și transplantul de organe umane, pe care prin prezenta îi consider informați.

 Aceeași declarație o fac și în ce-i privește pe copiii mei minori menționați mai sus, a căror grijă o am ca părinte, declarație care va fi valabilă până la majoratul lor.

 Prenume și nume…

 Data nașterii…

 Data [întocmirii documentului]…

Semnătură…

(1)  Aici se menționează de către cetățeanul interesat sau de către autoritatea interesată denumirea serviciului din domeniul public, căruia îi este adresată cererea.

(2)  Se scrie cu litere.

(3)  Cel care în cunoștință de cauză declară informații false sau neagă sau ascunde informațiile adevărate prin declarația pe proprie răspundere semnată este pedepsit cu închisoare cel puțin trei luni. Dacă responsabilul acestor fapte urmărea să obțină pentru sine sau pentru altul un folos material lezând un al treilea sau urmărea să lezeze un altul, este pedepsit cu închisoare până la 10 ani.

(4)  În cazul insuficienței spațiului, declarația poate fi continuată pe verso și se semnează de către declarant.

———

 *Luați în considerare cel puțin 3 copii ale declarației dumneavoastră cu semnătura autentificată la autoritatea publică (Centrul de Deservire a Cetățeanului, municipalitate, poliție etc.); trimiteți prin poștă la Organizația Națională pentru Transplanturi (adresa…) sau prin fax la… și imediat după ce ați trimis sunați la Secretariatul Organizației Naționale pentru Transplanturi pentru a solicita număr de protocol.

Dacă doriți, dintre copiile validate pe care vi le va trimite înapoi Organizația Națională pentru Transplanturi, trimiteți una la Centrul de Studii Patristice și una la o persoană în care aveți încredere.

Sursa traducerii: http://www.orthros.eu/μεταμοσχεύσεις-θέσεις-καί-ἀντι-θέσεις,-αἱδεσιμ-πρωτοπρ-ἰωάννου-φωτοπούλου.html


Anunțuri