Proorociile, Apostolul și Evangheliile Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ce se citesc la slujba ceasurilor din ajunul Nașterii Domnului

23-nativity-of-jesus-6

După Biblia Bartolomeu

 Ceasul  I

Paremia

Din proorocia lui Miheia citire:

1
Iar tu, Betleeme, casa Efratei a,
mic eşti a fi’ntre miile lui Iuda;
dar din tine Cineva Îmi va ieşi
în Israel să-i fie lui Cârmuitor b;
ieşirile Lui însă erau dintru’nceput,
din zilele veacului c.
2
De aceea El îi va da d
până la vremea celei ce va să nască e;
ea va naşte,
iar rămăşiţa fraţilor lor
se va întoarce la fiii lui Israel.
3
Şi Domnul va sta şi va vedea
şi turma Şi-o va paşte cu putere,
iar ei vor fi întru slava numelui Domnului
Dumnezeului lor;
că acum fi-vor ei măriţi
până la marginile pământului.

Apostolul

1 În multe rânduri şi’n multe feluri grăindu-le Dumnezeu odinioară părinţilor noştri prin profeţi a,

2 în zilele acestea de pe urmă b ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate, prin Care şi veacurile c le-a făcut.

3 Fiind El strălucirea slavei Sale şi chipul fiinţei Sale d, şi pe toate ţinându-le cu cuvântul puterii Lui, după ce prin El Însuşi a săvârşit curăţirea păcatelor noastre a şezut de-a dreapta Slavei e întru cele preaînalte,

4 devenind El cu atât mai presus de îngeri, cu cât numele pe care l-a moştenit e mai presus de ei.

5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut; şi iarăşi: Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu?

6 Şi iarăşi, când Îl aduce’n lume pe Cel-Întâi-Născut f, El zice: Şi să I se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu.

7 Şi despre îngeri zice: Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slugile Sale foc arzător;

8 dar despre Fiul: Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.

9 Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; de aceea Te-a uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe fârtaţii Tăi.

10 Şi: Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale;

11 ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi;

12 ca pe o velinţă le vei împătura şi ca o haină se vor schimba, dar Tu acelaşi eşti, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

 

Cap. 1 Genealogia şi naşterea lui Iisus Hristos
18 Dar d naşterea lui Iisus Hristos, astfel a fost: Fiind Maria, mama Sa, logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei laolaltă ea s’a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt.

19 Iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind e şi nevrând s’o dea el în vileag, a vrut s’o lase pe ascuns.

20 Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis, grăind: „Iosife, fiul lui David, nu te teme s’o iei pe Maria drept femeia ta f, fiindcă ceea ce s’a zămislit într’însa este de la Duhul Sfânt;

21 ea va naşte Fiu, Căruia tu Îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor g“.

22 Iar acestea toate s’au făcut ca să se plinească ceea ce s’a spus de Domnul prin profetul ce zice:
23 Iată, Fecioara va purta în pântece şi va naşte Fiu şi-L vor chema cu numele de Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.

24 Şi trezindu-se Iosif din somn, a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe femeia sa.
25 Şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei h. Şi I-au pus Acestuia numele Iisus.

 Ceasul III

Paremia

36. Căci El e Dumnezeul nostru
şi nimeni altu-I poate sta alături;
37
El a scrutat ştiinţa’n calea ei
şi-a dat-o El lui Iacob, robul Său,
şi celui drag al Său, lui Israel. k
38
Apoi El pe pământ S’a arătat,
cu oamenii’mpreună-a locuit. l

Baruh Cap 4. 1-4

1
Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu,
legea care dăinuieşte’n veac;
tot cel ce o păzeşte va trăi,
iar cel ce-o părăseşte va muri.
2
Tu, Iacobe, te’ntoarce şi ţine-te de ea
şi’ntru a ei lumină te’ndreaptă spre lucoare a.
3
Mărirea ta să n’o dai altuia,
şi nici ce-ţi este de folos, unui neam străin.
4
Fericiţi suntem, o, Israele,
că ceea ce-I place lui Dumnezeu ni s’a descoperit!

Apostolul

[ Cap. 3 ] Robi şi fii.
23 Fraților, înainte însă de venirea credinţei noi eram păziţi sub lege, închişi fiind în vederea credinţei care avea să se descopere;

24 aşa că legea ne-a fost dată călăuză e spre Hristos, pentru ca noi să ne îndreptăţim prin credinţă;

25 iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză.
26 Fiindcă toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus.

27 Căci câţi în Hristos v’aţi botezat, în Hristos v’aţi îmbrăcat.

28 Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască; pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.

29 Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, atunci sunteţi odrasla f lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.

Evanghelia după Luca II, 1-29

campul-pastorilor-betleem-1

[ Cap. 2 ] Naşterea lui Iisus. Tăierea împrejur. Aducerea la templu. Dreptul Simeon şi proorociţa Ana. Iisus, la doisprezece ani, între dascălii din templu.
1 Iar în zilele acelea a ieşit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea a.
2 Această înscriere, cea dintâi, s’a făcut pe când Quirinus guverna în Siria.
3 Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.
4 Şi Iosif s’a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din seminţia lui David,
5 ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.
6 Iar pe când erau ei acolo, s’au împlinit zilele ca ea să nască.
7 Şi L-a născut pe Fiul ei Cel Întâi-Născut b şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han.
8 Şi în ţinutul acela erau păstori care stăteau pe câmp şi-şi păzeau turma făcând noaptea de strajă.
9 Şi iată, îngerul Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s’au înfricoşat cu frică mare.
10 Şi îngerul Domnului le-a zis: „Nu vă temeţi. Că, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul;
11 că’n cetatea lui David vi S’a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul.
12 Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc înfăşat şi culcat în iesle“.
13 Şi, deodată, laolaltă cu îngerul s’a văzut mulţime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând:
14 „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!“
15 Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: „Să mergem dar până la Betleem şi să vedem lucrul acesta ce s’a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut“.
16 Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle.
17 Şi văzându-L, au vestit cuvântul ce li se grăise despre Copilul Acesta.
18 Şi toţi cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii.
19 Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, punându-le întru inima ei.
20 Şi s’au întors păstorii slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit şi le-au văzut aşa cum li se spuseseră.
     

 Ceasul IV

Paremia

 Isaia  7, 10-15;  8, 1-4; 9-10
10
Şi Domnul i-a mai grăit lui Ahaz, zicând:
11
„Cere pentru tine un semn de la Domnul Dumnezeul tău,
în adânc sau în înălţime!“
12
Şi a zis Ahaz: „Nu voi cere, nici Îl voi ispiti pe Domnul!“
13
Iar el [Isaia] a zis:
„Ascultă acum, tu, casa lui David:
Nu vă ajunge că staţi de capul oamenilor?
Staţi acum şi de capul lui Dumnezeu?
14
Pentru aceasta, Domnul Însuşi vă va da un semn:
Iată, fecioara c va purta în pântece d
şi va naşte fiu
şi-L vor chema cu numele de Emanuel e.
15
Unt şi miere va mânca,
înainte de a şti: fie să osebească răul, fie să aleagă binele. f

Iasia 8,1-4

1 Şi mi-a zis Domnul: „Ia-ţi un caiet a mare şi nou şi scrie’n el cu condei omenesc b despre iuţeala cu care se va face jefuirea prăzilor c; căci i-a venit ceasul.

2 Şi fă-Mi Mie martori din oameni credincioşi: pe Urie şi pe Zaharia, fiul lui Barachia“.
3 Şi am intrat la proorociţă d; şi ea a luat în pântece e şi a născut fiu. Şi mi-a zis Domnul: „Pune-i numele: „Pradă repede, jefuieşte iute”. f
4 Căci mai înainte de a şti pruncul să zică „tată” sau „mamă”, puterea Domnului şi prăzile Samariei vor fi duse înaintea regelui Asirienilor.“

Iasia 8, 9-10 

9
înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi;
auziţi pân’ la marginile pământului;
cei puternici, plecaţi-vă;
că dacă iarăşi vă veţi întări,
iarăşi veţi fi biruiţi;
10
şi orice sfat îl veţi gândi,
Domnul îl va risipi;
şi cuvântul pe care-l veţi mai grăi
nu va dura întru voi;
căci cu noi este Dumnezeu.

APOSTOLUL

10 Şi: Întru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale;

11 ele vor pieri, dar Tu rămâi, şi toate ca o haină se vor învechi;

12 ca pe o velinţă le vei împătura şi ca o haină se vor schimba, dar Tu acelaşi eşti, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

13 Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: Şezi de-a dreapta Mea până ce-i voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale?

14 Oare nu sunt toţi duhuri menite să slujească, trimise spre slujire de dragul celor ce trebuie să moştenească mântuirea? g
1 Pentru aceea trebuie ca noi să ne ţinem cu atât mai aproape de cele ce-am auzit a, ca nu cumva să plutim pe-alături de ele b.

2 Că dacă cuvântul grăit prin îngeri c s’a adeverit, şi dacă orice încălcare de poruncă şi neascultare şi-a primit răsplata cea dreaptă,

3 atunci, cum vom scăpa noi dacă fi-vom nepăsători faţă de o astfel de mântuire care, avându-şi începutul în însăşi propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de către cei ce au ascultat-o,

Evanghelia după Matei (II, 1-12)

xmas2014-b

[ Cap. 2 ] Magii de la Răsărit. Fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. Întoarcerea din Egipt şi aşezarea în Nazaret.
1 Iar dacă’n zilele regelui Irod a S’a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii b de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2 „Unde este Cel ce S’a născut rege al Iudeilor? c Că’n Răsărit văzutu-I-am steaua şi am venit să I ne închinăm“.
3 Şi auzind acestea, regele Irod s’a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4 Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: „Unde este să Se nască Hristos?“
5 Iar ei i-au zis: „În Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul:
6 Şi tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel“.
7 Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua.
8 Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: „Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc şi dacă-l veţi afla, daţi-mi şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin lui“.
9 Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra locului unde era Pruncul.
10 Şi văzând ei steaua, s’au bucurat cu bucurie mare foarte.
11 Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând la pământ, I s’au închinat; şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. d

12

Dar luând prin vis înştiinţare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s’au dus în ţara lor

 Ceasul IX

Paremia

 Isaia IX, 6-7
6
Mare va fi stăpânirea Lui
şi păcii Lui nu-i va fi hotar.
Pe tronul lui David va şedea
şi peste împărăţia Sa,
ca s’o cârmuiască întru fericire e
şi s’o apere prin judecată şi dreptate,
de acum şi până’n veac.
Râvna Domnului Atotţiitorului va face acestea.
7
Moarte a trimis Domnul asupra lui Iacob
şi a venit asupra lui Israel.

 Apostolul

[ Cap. 2 ] Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.

11Că şi Cel ce sfinţeşte, şi cei ce se sfinţesc, dintru Unul sunt toţi; din care pricină nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţi,

12zicând: Vesti-voi fraţilor Mei numele Tău, în mijlocul adunării Îţi voi cânta laudă.

13Şi încă: Eu voi fi încrezător în El; şi încă: Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu.

14Aşadar, de vreme ce pruncii îşi aveau părtăşie în sânge şi în trup, tot astfel şi El: aceloraşi li S’a făcut părtaş, pentru ca prin moarte să-l surpe pe cel ce are stăpânia morţii, adică pe diavolul,

15şi să-i elibereze pe cei ce de frica morţii erau toată viaţa ţinuţi în robie.

16Fiindcă e de la sine’nţeles că nu pe îngeri i-a luat El în grijă, ci pe urmaşii lui Avraam i-a luat.

17Pentru aceea era El dator să li Se asemene’ntru totul fraţilor, ca să devină El Arhiereu milostiv şi credincios în slujba lui Dumnezeu, spre a ispăşi păcatele poporului.

18Că El Însuşi fiind încercat prin ceea ce a pătimit, şi celor ce sunt în încercări poate să le ajute.

13

Evanghelia de la Matei (II, 13-23)

figistinegipto03

Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute Pruncul ca să-L omoare“.

14 Şi ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopţii pe Prunc şi pe maica Sa şi a plecat în Egipt.
15 Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul ce zice: Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu.
16 Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s’a mâniat foarte şi, trimiţând, i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi’n toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17 Atunci s’a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul:
18 Glas în Rama s’a auzit, plângere şi tânguire multă, Rahela-şi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt.
19 După moartea lui Irod, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,
20 zicându-i: „Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi mergi în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viaţa Pruncului“.
21 Iar el, ridicându-se, a luat Pruncul şi pe maica Sa şi a venit în ţara lui Israel.
22 Şi auzind că Arhelau domneşte în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să meargă acolo şi, luând poruncă prin vis, s’a dus în părţile Galileii.
23

Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s’a spus prin profeţi, că Nazarinean Se va chema.

Tuturor românilor le dorim tot binele din lume!

Să fim buni, să fim cuminți, să fim smeriți și evlavioși.

Să avem nașteri de prunci mulți și sfinți, și părinții lor să se sfințească și noi toți să ne sfințim. Să fim sfinți, pentru a putea intra în Împărăția lui Dumnezu.

La mulți și sfinți ani aici pe pământ!

Sărbători fericite!

Doamne ajută!

Graiul Ortodox

Anunțuri